Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2022